nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Go Nautic

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Webwinkel" : Go Nautic, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 56571488
-"Afnemer" de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Go Nautic

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Go Nautic, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Go Nautic uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijs-/ zetfouten voorbehouden.
4. Go Nautic is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Go Nautic zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Go Nautic behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Go Nautic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Levertijd
1. De levering van de bestellingen vindt in de regel binnen 3-5 werkdagen plaats. Dit termijn wordt bij benadering gegeven en is vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Go Nautic bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
2. Overschrijding van de door Go Nautic opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Go Nautic te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
4. Op ons vestigingsadres kunnen geen bestellingen worden opgehaald.

Artikel 4. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Go Nautic te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Go Nautic te melden. De klant dient het product - na overleg met Go Nautic - te sturen naar een door Go Nautic vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Go Nautic heeft herroepen, zal Go Nautic deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Go Nautic het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Go Nautic behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Go Nautic of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Go Nautic schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Go Nautic de klant hiervan in kennis stellen. Go Nautic heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
6. Uitzondering:
Premium en XL biminitops worden op bestelling, op maat voor u gemaakt.
Op deze producten is geen herroepingsrecht van toepassing.
Eventuele aanpassingen worden in overleg met u besproken.
   
Artikel 5. Uitvoering
Go Nautic zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 6. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW.

Artikel 7. Betaling
Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 8. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 4

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Go Nautic tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Go Nautic, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Go Nautic heeft voldaan.
3. Ingeval Go Nautic de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Go Nautic op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien Go Nautic door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Go Nautic als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Go Nautic zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 11. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Go Nautic.
2. Go nautic is niet verantwoordelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit: montage, constructie, materiaalproblemen etc.
Go nautic zal zoveel mogelijk doen om problemen op een correcte manier op te lossen.
3. Indien een klacht gegrond is zal Go Nautic de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Go Nautic en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.


Voorwaarden Go Nautic Zeilwasserij

 • Go Nautic kan geen garanties geven met betrekking tot het reinigings- en/of waterdichtheidsresultaat van de geleverde zaken. Dit is namelijk mede afhankelijk van het correct toepassen door Wederpartij (of diens klant) van de gebruiksvoorschriften en andere factoren welke buiten de invloedsfeer van Go Nautic liggen.
 • Go Nautic is verder niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van:
 • -- schade, veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen/bestanddelen van het artikel, die Go Nautic voor de uitvoering niet heeft onderkend en redelijkerwijze ook niet had behoeven te onderkennen, zoals bijvoorbeeld onvoldoende sterkte van het doek, de naden en bedrukkingen, vroegere onvakkundige behandeling en andere verborgen gebreken.
 • -- schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige of onleesbare etikettering, onjuiste materiaalaanduiding alsmede door etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats.
 • -- schade, welke in aanleg aanwezig is in de te behandelen artikelen.
 • -- zeilen, bootkappen etc. die voorzien zijn van leer.
 • -- schimmels, algen, of andere vervuiling die na reiniging weer terugkomen.
 • -- waterdichtheid van oude en/of sterk vervuilde doeksoorten.
 • -- waterdichtheid van (katoenen) tenten en bootkappen.
 • -- losraken van (oude) stiksels
 • -- losraken van zeiltekens, logo`s, telltales, bedrukkingen.
 • -- verkleuring van doek dat door zonlicht is aangetast.
 • -- verkleuring van niet kleurechte doeksoorten.
 • -- vlekken in kunststofdoek (Pinkstaining)
 • -- bruine/verweerde vlekken in vensterfolieVoorwaarden AfterPay

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

 1. Als u verzoekt te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  arvato Finance B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”)  leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.
 2. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
 3. Iedere winkelier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
  1. De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
  2. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw bedrijf;
  3. Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
  4. Het bankrekeningnummer van u die betaling met AfterPay® aanvraagt.
 4. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
  3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
  4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

 1. Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.
 2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.
 3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.
 4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
 5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

 1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.
 2. Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
 3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2. (Dit informatienummer kost € 0,70 cent per gesprek, 
plus uw gebruikelijke belkosten)

Artikel 6 Verzuim

 1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
 3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
 4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

 1. AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, , is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Privacyverklaring

Go Nautic, gevestigd aan Laakweg 12 3864 LC Nijkerkerveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.gonautic.nl
Laakweg 12
3864 LC Nijkerkerveen
+31630890623


D. van Zoeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Go Nautic.
Hij is te bereiken via
info@gonautic.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Go Nautic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gonautic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Go Nautic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Go Nautic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Go Nautic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                > 3 jaar > Reden: i.v.m. eventuele garantie claims/afwerking
Personalia                              > 3 jaar > Reden: i.v.m. eventuele garantie claims/afwerking
NAW gegevens                      > 3 jaar > Reden: i.v.m. eventuele garantie claims/afwerking
Order historie                          > 3 jaar > Reden: i.v.m. eventuele garantie claims/afwerking


Delen van persoonsgegevens met derden
Go Nautic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Go Nautic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Go Nautic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gonautic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Go Nautic zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Go Nautic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Go Nautic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gonautic.nl